نهالستان جلیلی

نهالستان:

مهمترين موضوع در ايجاد نهالستان كاشتن نهال مي باشد . براي رسيدن به هدفهاي پيش بيني شده در توليد و كاشت نهال و بيشترين اهميت را كيفيت بذري كه كاشته مي شود و عوامل كاشت به عهده دارند .

اساسي ترين كار در شروع در توليد و استقرار نهال خواهد بود و با توجه به اينكه جنگلكاري پر هزينه و بسيار پر زحمت مي باشد لذا بايد نهال مناسب كه از بذر مناسبي توليد شده باشد به عرصه كاشت منتقل شود . براي تشريح اهميت موضوع ضرورت توليد بذر مناسب و عواملي را كه در كاشت نهال دخالت دارند مختصراً توضيح ميدهيم.

امروزه نسبت حجم ريشه به سابقه بعنوان شاخص براي تعيين كيفيت نهال به كار مي رود علاوه بر اين عوامل ديگري مانند قطريقه و سيستم ريشه اي مطلوب مورد نظر مي باشد و درتعيين نسبت زنده ماني نهال موثر خواهد بود . هنگامي اين شرايط فراهم خواهد شد كه تكنيكهاي مختلف مانند هرس ريشه ، باز كاشت كردن ، آبياري كردن ، كود دادن و ساير عوامل ديگر به موقع انجام شود .

بخصوص داشتن اطلاعاتي در مورد مبداء بذر خصوصيات ژنتيكي بذر و نهال ضروري است .

اگر توليد نهال و نهال كاري بدون آگاهي از مبداء از مبداء و ژنتيك بذر انجام شود امكان دارد كه اين نهال كاري در قدمهاي اوليه مستقر شود ولي اين عمل موقتي بوده و ممكن است بعداً با شكست روبرو شود . بهر حال مبداء و ژنتيك بذر بايد روشن و مشخص باشد و مهمترين عامل استقرار بعدي نهال و درصد زنده ماني نهالكاري كاشته شده خواهد بود .

این پست توصیه می شود

نظرات