نهالستان چیست؟

توسط
در مقالات

نهالستان چیست؟

نهالستان به مکانی گفته میشود که حداقل به مدت چند سال متوالی با توجه بـه منـابع آب و خـاك و شـرایط آب و
هوایی که داراي اقلیم مناسب براي تولید و تکثیر نهال و اندامهاي تکثیـري سـالم و اصـیل کـه منطبـق بـا ضـوابط
قرنطینه اي است مورد استفاده و بهره برداري قرار گیرد.

مواد گیاهی قابل تکثیر :

مواد گیاهی قابل تکثیر شامل؛ بذر و اندامهاي تکثیري ( پیوندك ، قلمه، نشاء، پاجوش) و اندامهاي گیاهی حاصـل از
کشت بافت که از نظر اصالت ژنتیکی همگون میباشند، اطلاق میگردد.

روش کار:

لازم است متقاضی احداث نهالستان ابتدا با درخواست از مدیریت شهرستان مربوطه، خود را به سازمان جهـاد
کشاورزي استان معرفی نماید. سازمان جهاد کشاورزي استان پس از تشکیل پرونده، متقاضیان واجدشرایط را
مطابق این دستورالعمل، در کمیته فنی نهال اسـتان طـرح نمـوده، کـه پـس از بازدیـد و بررسـی امکانـات و
تجهیزات لازم، توسط اعضاء اصلی کمیته فنی نهال بـه منظـور بررسـی و تأییـد نهـایی پرونـده متقاضـی بـه
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ارسال وپس از طرح موضوع در کمیته صدور مجوز ایـن موسسـه،
مجوز احداث نهالستان براي متقاضی صادر خواهدشد.

این پست توصیه می شود

نظرات