نهال بادام (نهالستان جلیلی)

توسط
در نهالستان

تغذیه و کود دهی نهال بادام:

نهالستان/

نهال بادام مانند هر گیاه دیگری به عناصر غذایی نیاز دارد . از عناصر غذایی پر مصرف، ازت، پتاسیم و فسفر اهمیت بسیاری دارند. کمبود ازت در بادام به صورت برگهای رنگ پریده، کوچک،خشکی شاخه های کوچک، کاهش تعداد میوه در نهال و کاهش محصول ظهور مییابد. تأمین ازت به صورت اوه باعث افزایش راندمان گرده افشانی و بستن میوه شده و در نتیجه محصول افزایش می یابد. یک دستور کلی شامل کاربرد 200 کیلوگرم در هکتار پتاسیم و فسفر قبل از کاشت و بعداً 120-100 کیلوگرم ازت و 60-50 کیلوگرم فسفر و پتاسیم در هکتار همه ساله در باغ میباشد. فسفر و پتاسیم معمولاً در اوایل زمستان به خاک اضافه می شود. ازت به سه قسمت تقسیم شده و در سه مرحله ی بهمن، اسفند و آخر فروردین ماه به گیاه داده می شود. از عناصر کم مصرف کمبود روی، مس و بور بیشتر گزارش شده است. کمبود عنصر روی باعث تولید برگ های کوچک در بادام و زردی بین رگ برگی در برگ ها میشود. پاشیدن سولفات روی به میزان 8/6 تا 3/11 کیلوگرم در 378 لیتر آب در فصل استراحت نباتی نتیجه ی مثبت داده. در حالت کمبود مس، علائم به صورت رشد کم، پوست خشک و چروکیدگی مغز بادام ظاهر میگردد. پاشیدن EDTA مس بر روی شاخ و برگ در رفع کمبود موثر بوده است. سوختگی نوک برگ ها معمولاً بر اثر کمبود عنصر بور مشاهده میشود. کاربرد براکس در خاک به میزان 66 تا 112 کیلوگرم در هکتار علائم کمبود را بر طرف میکند. این مقدار بور برای مدت چهار سال کافی است. یکی از راه های تشخیص کمبود در بادام تجزیه ی برگی می باشد. اگر چه مقدار عناصر موجود در برگ در ماه های مختلف و شرایط گوناگون ممکن است متفاوت باشد، به هر حال بهترین زمان برداشت نمونه برگی در ماههای خرداد و تیر می باشد. سوریا و همکاران(1982) بیشترین محصول را موقعی بدست آوردند که برگ ها حاوی 7/2 درصد ازت، 35/1 درصد فسفر، 25/1 درصد پتاسیم، 15/3 درصد کلسیم،95/0 درصد منیزیم، 100 قسمت در میلیون آهن، 57 قسمت در میلیون منگنز و 36 قسمت در میلیون روی بودند.

گل دهی نهال بادام:

نهالستان/

درختان حاصل از کشت قبل از گل دادن دارای یک دوره جوانی هستند. خصوصیات دوره ی جوانی ، برگهای کوچکتر ،رشد حالت بوته ای و گاهی اوقات خاردار بودن میباشد. در درختان پیوندی نیز دوره ی جوانی دیده میشود ولی طول مدت آن خیلی کوتاهتر است. بطور کلی بسته به رقم بعد از 5-3 سال و گاهی بیشتر بادام وارد مرحله باردهی میشود. گل انگیزی در سال قبل از شکوفایی گلها در ماههای اردیبهشت و خرداد اتفاق می افتد. گل آغازی یا تشکیل اجزای گل به صورت جنینی در داخل جوانه ی گل، در مرداد اتفاق می افتد و تا آغاز پاییز اجزای اولیه ی گل در داخل جوانه ی گل ظاهر میشوند. تشکیل دانه ی گرده در طول زمستان (دی و بهمن) اتفاق می افتد، در حالیکه بلوغ تخمدان، برخلاف سایر گیاهان جنس رزاسه، درست قبل از گل دهی رخ میدهد. گلها قبل از برگها در اواخر زمستان یا اوائل بهار ظاهر میشوند. جوانه های گل بادام شبیه به جوانه ی گل هلو می باشد، یعنی منفرد، بدون برگ و همیشه در وضعیت جانبی بر روی شاخه قرار می گیرند نه انتهای ساقه .

این پست توصیه می شود

نظرات