نهال فندق (نهالستان جلیلی)

توسط
در نهالستان

نهال فندق:

نهال فندق دارای دو نوع گل نر و ماده‌ است که به صورت سنبله آویخته در پاییز ظاهر می‌شود.

ارقام فندق:

رقم بارسلونا، رقم باتلر، رقم انیس رقم ایستاریکی ، رقم نور تامتون ، رقم آنا، رقم سلف ها سگر (پوست آزاد)، رقم اسکینر، رقم توندا جنیتل

آب و هوا در رشد و نمو درخت فندق تاثیر بسزائی دارد به طوریکه فندق طالب آب و هوای معتدل، مرطوب و نسبتاً سرد میباشد ( دوستدار زمستان ملایم و تابستان خنک است).

شیب زمین از 50% کمتر باشد.

محل انتخاب شده نباید در زمستان یخبندان داشته باشد ( حداقل درجه حرارت آن از 8- درجه سانتیگراد پائین تر نباشد).

باغ نباید در مسیر بادهای دائمی قرار گیرد.

خاک زمین عمیق بوده و سطح آب زیر زمین از 25/1 متر پائین تر باشد.

مناسبترین pH خاک بین 7 تا 5/5 میباشد.

برای به دست آوردن میوه مرغوب،مناطق بین 41 – 37 درجه عرض جغرافیائی در مد نظر قرار گیرد.

در احداث باغ فندق برای اینکه گرده افشانی و عمل لقاح تضمین شود، ضرورت دارد که 2 تا 3 رقم گرده دهنده به عنوان پلی نایزر با ارقام میوه دهنده اصلی تواماً کشت شود تا از پوکی میوه فندق و عدم تلقیح جلوگیری بعمل آید.

فواصل درختچه ها در باغ فندق در خاکهای قوی ( 5×6 متر) ، در خاکهای متوسط ( 4×5 متر) و در خاکهای ضعیف ( 4×4 متر ) توصیه میگردد.

فندق عمدتاً از طریق پاجوش ریشه دار تکثیر و ازدیاد می گردد.

 رطوبت و بارندگی:

وجود رطوبت کافی یکی از عواملی است که برای کشت فندق ضرورت دارد. میزان رطوبت بین 70 تا 80% برای کشت و پرورش فندق مناسب میباشد. در صورتی که میزان بارندگی حداقل 800 میلی متر با پراکنش مناسب در فصول گرم باشد میتوان به کشت دیم فندق اقدام نمود. درغیر اینصورت برای تولید تجاری فندق، آبیاری تکمیلی درختان در ماههای خرداد، تیر و مرداد الزامی میباشد. درختان جوان به دلیل ضعیف بودن سیستم ریشه ای، در تمام طول فصل رشد به آبیاری نیاز دارند.

میزان نیاز آبی درخت فندق در هر هکتار حدود 10000 متر مکعب است که از طریق نزولات جوی و آبیاری تکمیلی تامین می گردد.

این پست توصیه می شود

نظرات