توسط
منتشر شده

مشخصات یک نهال خوب

نهالستان جلیلی پس از اینکه با پروا به شرایط محیطی و ناحیه و عوامل اقتصادی،‌نوع و رقم میوه انتخاب شد،‌باید نسبت به تهیه نهال اقدام کرد.برای خرید نهال در کرج با ما هراه باشید . هر نهالی پسندیده کشت [...]

0 ادامه مطلب