توسط
منتشر شده

نهال خوب نهالستان عالی

نهال خوب نهالستان عالی: کشور ایران با داشتن شرایط آب و هوایی متنوع، مساعد و موقعیت های خیلی مناسب برای کشت و پرورش انواع و ارقام مختلف درختان میوه یکی از مناطق عمده تولید میوه در دنیا نیز میباشد. [...]

0 ادامه مطلب