توسط
منتشر شده

نهال انجیر

نهال انجیر: نهالستان/ انجير ( Ficus carica ) گياهي از خانواده ی Moraceae كه گل هاي نر و ماده آن جدا از هم و به صورت فشرده در روي قسمت داخلي محور گل آذين واقع شده اند. از نظر گياهشناسي انجير ميوه [...]

0 ادامه مطلب

نهال انجیر (نهالستان جلیلی)

نهال انجیر: درخت انجير ( Ficus carica )گياهي از خانواده یMoraceae كه همان خانواده توت ها است با گل هاي نر و ماده آن جدا از هم و بصورت فشرده در روي قسمت داخلي محور گل آذين واقع شده اند. از نظر [...]

0 ادامه مطلب