توسط
منتشر شده

نهال زیتون (نهالستان جلیلی)

گل دهی و گرده افشانی نهال زیتون: گل دهی در نهال زیتون در اوایل زمستان انجام میشود. اگرچه برخی معتقدند زمان گل دهی در زیتون ابتدای تابستان تا اواسط زمستان است اما پژوهش های مختلف نشان میدهد در [...]

0 ادامه مطلب