توسط
منتشر شده

نهال چنار

نهال چنار: نهالستان/ چنار نهالی است از خانواده plantanaceae که از درختان پهن برگ و خزان کننده است. برگ های چنار منفرد متناوب و دارای پهنک پنجه ای نسبتا پهنی میباشد . هر برگ دارای 5-3 لوب نوک تیز [...]

0 ادامه مطلب