توسط
منتشر شده

نهال چندلر (نهالستان جلیلی)

نهال چندلر: نهال چندلر یکی از معروف ترین و پر کشت ترین ارقام گردو در جهان می باشد. منشاء این رقم از آمریکا بوده و اکثر باغات گردو در آمریکا از این رقم است. درختان این رقم در بهار دیربرگده بوده و [...]

0 ادامه مطلب