توسط
منتشر شده

نهال گوجه سبز

گیاهشناسی: اولین نمونه‌های نهال گوجه سبز در کشور فرانسه از درختان آلویی که میوه‌های سبز رنگ داشتند بدست آمد. گوجه سبز نوع تغییر یافته‌ای از آلو‌های اروپایی می‌باشد. گوجه سبز نهالی خزان پذیر به [...]

0 ادامه مطلب
توسط
منتشر شده

نهال گوجه سبز

نهال گوجه سبز: اولین نمونه‌ از گوجه سبز در کشور فرانسه از درختان آلویی که میوه‌های سبز رنگ داشت بدست آمد. گوجه سبز نوع تغییر یافته‌ای از آلو‌های اروپایی میباشد. گوجه سبز درختی خزان پذیر به ارتفاع [...]

0 ادامه مطلب