توسط
منتشر شده

کاشت گل حسن یوسف

پرورش گیاه حسن یوسف: کاشت گل حسن یوسف گل حسن یوسف به رطوبت هوای 50 تا 70 درصد ، نور و گرمای زیاد، آبیاری فراوان و خاک قلیایی نیاز دارد . مناسب ترین محل برای نگهداری گیاه حسن یوسف جای روشن اما نه [...]

0 ادامه مطلب