توسط
منتشر شده

نهال صنوبر (نهالستان جلیلی)

نهال صنوبر: نهال صنوبر گونه ای پهن برگ و نور پسند و خزان کننده است . گلها معمولا قبل از برگ در اوائل بها ظاهر میشود. گونه های صنوبر دو پایه هستند یعنی گل های نر و ماده آنها هر یک بر روی درختان [...]