نهالستان سالم

توسط
در نهالستان

نهــال اســتاندارد و گواهــی شــده یکــی از عوامــل بســیار تاثیرگــذار در تولیـد محصـوالت سـردرختی اسـت. از ایـن رو تـاش در جهـت توسـعه و ترویـج آگاهـی عمومـی و دانـش باغـداران و نهالـکاران برای اسـتفاده از  نهـال اسـتاندارد نقـش مهمـی در ارتقـاء جایـگاه صنعـت باغبانـی کشـور دارد. ایـن امـر مسـتلزم کاربـرد یافتههـای جدیـد تحقیقاتـی در خصـوص معرفــی ارقــام و پایــه هــای تجــاری جدیــد، احــداث باغــات مــادری تامینکننــده انــدام تکثیــری ســالم و اصیــل، اعمــال مقــررات نظارتــی و کنتـرل کیفیـت نهـال در فرآینـد تولیـد اسـت. رعایـت اسـتانداردهای کمــی و کیفــی در جریــان تولیــد نهــال از جانــب تولیدکننــده، کنتــرل احـراز ایـن اسـتانداردها توسـط ناظریـن و صـدور گواهـی هـای الزم قبل از توزیـع و توجـه بـه ضوابـط فنـی در جابجایـی نهـال میتوانـد پشـتوانه خوبــی بــرای ترغیــب ســرمایهگذاران بــرای احــداث باغــات تجــاری میـوه باشـد. در ایـن نشـریه سـعی شـده اسـت تـا ضمـن بـر شـمردن مشـخصات یـک نهـال اسـتاندارد، توصیههـای الزم بـرای تهیـه و تامین
نهـال بـه اختصـار مـورد بحـث قـرار گیرنـد.

نهالستان

مهمترین شـاخص های کمی و کیفی نهال استاندارد در هنگام تهیه عبارتند از:
1 -نوع رقم و پایه مشخص باشد.
2 -سن پایه و رقم پیوندی به ترتیب دو و یک سال باشد.
3 -نهال فاقد ریشه غیرطبیعی و چنگالی باشد.
4 -ریشه ی نهال در محدوده طوقه بدون خمیدگی و پیچخوردگی باشد.
5 -نهال بر حسـب نوع رقم دارای تعداد ریشـه کافی ، سـالم و بدون گره و علائم غیرطبیعی باشد.
6 -نهال یکتنه ، ایستاده و شاخه بندی از ارتفاع مناسب شروع شده باشد.
7 -نهال دارای جوانه های سالم و خفته باشد.
8 -نهال بدون هرگونه علائم آلودگی، زخم و آثار حمله آفات و بیماری ها باشد.
9 -قطـر سـاقه ی نهـال در 20 سـانتیمتری بـاالی محل پیوند و متناسـب با ارتفاع نهال باشـد.

این پست توصیه می شود

نظرات