نهال سیب (نهالستان جلیلی)

شرایط اقلیمی:
حداقل دمای منطقه 25-20 درجه سانتی گراد زیر صفر و حداكثر دمای منطقه 38 درجه سانتی گراد بالای صفر باشد.
اگر سردی هوا در زمستان از 40- درجه سانتی گراد تجاوز كند، چنین منطقه ای عملاً برای پرورش سیب متناسب نخواهد بود.
در مناطقی كه جمع ساعات دمای زیر 7 درجه سانتی گراد از هزار ساعت كمتر باشد، چنین منطقه ای عملاً برای پرورش سیب مناسب نخواهد بود.
ارتفاع از سطح دریا: ارتفاع 1300 الی 2200 متر از سطح دریا مناسب برای كشت سیب میباشد.
شرایط آبی:
EC آب حداكثر می تواند 2000 میكروموس بر سانتی متر باشد.
مقدار آب مورد نیاز با سیستم آبیاری ثقلی 10 هزار متر مكعب در هكتار و با آبیاری قطره ای 5 الی 6 هزار متر مكعب میباشد.
مقدار آب مصرفی طبق كیفیت خاك منطقه و نوع پایه سیب و شرایط آب و هوایی متغیر میباشد.
شرایط خاكی:
EC حداكثر میتواند 2 میلی موس بر سانتی متر باشد.
PH خاك از 5/5 – 5/6 تا حداكثر 5/7 باشد.
بافت خاك : آبرفتی – لوم رسی – عمیق – غنی با بافت قابل نفوذ.

انتخاب محل احداث باغ:
در صورت مساعد بودن شرایط اقلیمی و آبی و خاكی، انتخاب محل باغ از موارد دارای اهمیت بوده كه در توفیق باغداران بسیار مؤثر است.
احداث باغ در دامنه های كم شیب در پناه بادهای سرد مناسب میباشد.
اگر شیب دامنه از 20 الی 30 درجه تجاوز كند، هزینه آماده سازی زمین و كاشت و و نگهداری بالاتر میرود و خطر فرسایش خاك بیشتر خواهد بود.
درصورت احداث باغ در دامنه رعایت خطوط میزان و كاشت در خطوط تراز از ضروریات حتمی است.
وسعت باغ :
برای باغ های سیب حداقل سطح 5 هكتاری از نظر شرایط اقتصادی در اكثر مناطق كشور سطح مناسبی به نظر میرسد.
عملیات احداث باغ :
اولین گام در احداث باغ بعد از بررسی موارد فوق الذكر انتخاب نوع پایه و نوع رقم میباشد.
در شرایط كنونی انتخاب یكی از پایه های رویشی پاكوتاه با توجه به شرایط منطقه و میزان سرمایه توصیه میشود.
مزایای پایه های رویشی پاكوتاه نسبت به پایه های بذری :
تراكم بالای درخت و عملكرد بیشتر در واحد سطح
سهولت عملیات زراعی و مدیریت باغبانی (هرس، برداشت، مبارزه با آفات و امراض و …)
دریافت نور بیشتر و تولید میوه با كیفیت بالاتر
تسریع در باردهی و رسیدن به عملكرد اقتصادی
امكان استاندارد نمودن تكنیك های باغداری
انتخاب نوع رقم :
با توجه به نیاز بازارهای محلی و ذائقه بازار و وجود سردخانه و انبارهای مناسب در منطقه و دوری یا نزدیكی بازار مصرف و نحوه بازار رسانی و فروش و وجود صنایع تبدیلی مرتبط در منطقه و … میتوان از ارقام پائیزه یا تابستانه سیب انتخاب نمود.
انتخاب ارقام جدید و تجاری با در نظر داشتن توصیه مؤسسات تحقیقاتی منطقه توصیه میگردد.
ارقام بومی موجود در كشور :
ارقام تابستانه : گلاب – شفیع آباد- كهنز- شیخ احمد تبریز- قندك- قره یارپاق- تابستانه اهر- نوری مراغه- قرل آلما- عاشیق آلماسی- مربایی مشهد- علی موری خراسان
ارقام پائیزه : عباسی مشهد- گلشاهی- شمیرانی- زنوز- شكی اهر- دریان- كرمانشاهی- اخلمد خراسان

آماده سازی زمین :
بعد از شخم عمیق با دیسك و لولر اقدام به تسطیح نموده تا زمین را آماده كشت میکنیم.
كود دامی به مقدار 20 تن در هكتار قبل از كاشت با خاك و خاك چاله مخلوط شده باشد. (كود دامی بایستی پوسیده باشد)
از كشت توام درختان میوه و حتی كشت محصولات زراعی و صیفی و جالیز در باغات جدید الاحداث خودداری گردد.
فواصل كاشت:
در ارقام پیوندی روی پایه های بذری 7×6 متر یا 7×7 متر در نظر گرفته میشود در ارقام پیوندی روی پایه های رویشی بر حسب نوع پایه 3×1 و 3×5/1 و 4×2 و 4×5/2 در نظر گرفته میشود.
فاصله نهال ها بر روی ردیف ها بر حسب نوع پایه متغیر است ولی در بین ردیف ها رعایت فاصله 3 متر بین الزامی است.
پس از تعیین فواصل كاشت عملیات میخكوبی را انجام داده سپس اقدام به علامت گذاری برای محلهای حفر چاله نموده و در همان نقطه بطور دقیق چاله حفر میگردد در اینصورت فواصل بین ردیف ها رعایت شده است.
نحوه غرس نهال :
محل پیوند در بیرون خاك و در جهت مسیر باد قرار گیرد.
پس از خاك دهی پای بوته اقدام به متراكم نمودن خاك نموده بلافاصله پای نهالهای كاشته شده آبیاری كافی صورت گیرد تا اینكه چسبندگی بین ریشه و خاك حاصل گردد.

این پست توصیه می شود

نظرات