نهال فرنو (نهالستان جلیلی)

توسط
در نهالستان

نهال فرنو:

نهالستان/

نهال گردو در سن بلوغ میوه میدهد و در قسمت هایی از نهال که نور بیشتری می تابد از باردهی بهتری برخوردار است و در قسمت های داخلی که نور به آن نمی تابد گردوها ریز و کوچک میشوند. درختان گردو باید بطوری کاشته بشوند که فاصله بین آنها کمتر از ۱۰متر نباشد. چون این درخت تاج بزرگی دارد بعد از چند سال که از رشد آن گذشت شاخه ها مزاحم همدیگر میشوند وشاخ و برگشان در هم می پیچد که باعث ریزش برگ های درخت میشود.

نهالستان/

-قدرت رشد نهال متوسط-قوی
-تراکم شاخه ها باز-متراکم
-میانگین وزن میوه 09 / 13 گرم
-میانگین وزن مغز 26 / 6 گرم
-درصد مغز میوه 47 درصد
-رنگ مغز میوه قهو های- روشن
-ضخامت پوست چوبی متوسط
-چسبندگی دو نیمه پوست
-چوبی
-متوسط
-سهولت جدا شدن مغز از
-پوست چوبی
-متوسط
-زمان باز شدن برگ دیربرگ
-زمان آمادگی مادگی برای
-پذیرش دانه گرده
-پروتوژین
-زمان باز شدن گل نر متوسط
-مقاومت به بیماری آنتراکنوز متوسط
-مقاومت به بیماری بلایت نسبتا

برای خرید نهال با نهالستان جلیلی در تماس باشید 09122684085

خرید انواع نهال در کرج

نهال گردو در سن بلوغ میوه میدهد و در قسمتهایی از درخت که نور بیشتری می تابد از باردهی بهتری برخوردار است و در قسمتهای داخلی که نور به آن نمی تابد گردوها ریز وکوچک میشوند.درختان گردو باید طوری کاشته شوند که فاصله بین آنها کمتر از ۱۰متر نباشد.چون این درخت تاج بزرگی دارد بعد از چند سال که از رشد آن گذشت شاخه ها مزاحم همدیگر میشوند وشاخ وبرگشان در هم می پیچد که باعث ریزش برگهای درخت میشود.

این پست توصیه می شود

نظرات