نگهداری از نهال کیوی

توسط
در نهالستان

هرس درخت کیوی:

نهالستان جلیلی ، بهترین نهالستان در کرج

همانطور که اشاره شد نهال کیوی رشد زیادی دارد و قادر میباشد در مدت کوتاهی دور سیم هایی که برای آن قرار داده شده است بپیچد و باعث ایجاد مشکلات زیادی شود که از جمله آنان میتوان به فرو رفتن سیم درون تنه درخت و در پی آن خشک شدن درخت اشاره کرد. پس برای جلوگیری از این امر باید با آغاز رشد نهال هر دو تا سه روز نهال ها مورد بررسی قرار گیرد و شاخه های آن بطور افقی در جهات مخالف روی سیم ها خوابانیده شود سپس با نخ های کتان به شکل آزاده بسته و شاخه های فرعی هرس شود.

آبیاری درخت کیوی:

یکی از مهمترین عملیات های باغداری کیوی آبیاری درختان به اندازه کافی است، کیوی از جمله درختانی میباشد که به آب فراوانی نیاز دارد اما آبیاری بیش از اندازه هم می تواند به آن آسیب بزند، به همین علت ابیاری آن در تابستان بایستی با دقت کافی انجام شود.

در سال اول ضروری است که ریشه ها در خاک کاملا مرطوب حفظ شوند به شکلی که خاک لجن نشود.  نهال های جوان کیوی در مواقع خشک سال نسبت به خشکی هوا حساس میباشند به همین دلیل مسئله آبیاری و حفظ رطوبت خاک برای احداث باغات کیوی بسیار مهم و حائز اهمیت میباشد.

آبیاری میکروجت و آبیاری قطره ای برای درختان کیوی در باغات شمال ایران بخصوص مازندران بسیار توسعه یافته و از روش های دیگر مناسبتر میباشد.

دمای درخت کیوی:

کیوی متعلق به مناطق نیمه گرمسیری نمیباشد بلکه متعلق به مناطق معتدله میباشد. کیوی خزاندار میباشد و به یک دوره سرمایی جهت باز شدن جوانه ها نیاز دارد، در تابستان بهتر میباشد دمای هوا از 40 درجه بیشتر نگردد اما دمای زیر صفر زمستان را می تواند تحمل بکند. کیوی برای داشتن یک کشت موفق نیاز به حدودا 220 روز عاری از یخبندان دارد.

این پست توصیه می شود

نظرات