توسط
منتشر شده

کاشت نهال انگور

کاشت نهال انگور : در این زمینه، باید همزمان دو کار متفاوت انجام بگیرد: در حوزه نفوذ ( اطراف تنه ) باید نفوذپذیری را افزایش داد و روان آبی را کاهش داد بدین منظور، باید این منطقه را شخم زد از مالچ [...]

0 ادامه مطلب