توسط
منتشر شده

کاشت انگور

کاشت انگور : در این زمینه، باید همزمان دو کار متفاوت انجام بگیرد: در حوزه نفوذ ( اطراف تنه ) باید نفوذپذیری را افزایش داد و روان آبی را کاهش داد بدین منظور، باید این منطقه را شخم زد از مالچ و از [...]

0 ادامه مطلب