توسط
منتشر شده

نهال فندق (نهالستان جلیلی)

نهال فندق: نهال فندق دارای دو نوع گل نر و ماده‌ است که به صورت سنبله آویخته در پاییز ظاهر می‌شود. ارقام فندق: رقم بارسلونا، رقم باتلر، رقم انیس رقم ایستاریکی ، رقم نور تامتون ، رقم آنا، رقم سلف [...]

0 ادامه مطلب