توسط
منتشر شده

نهال بید قرمز (نهالستان جلیلی)

وضعیت رشد درخت بید قرمز: رشد این نهال بستگی به شرایط دارد. درخت بید قرمز میتواند از 3 تا 9 متر رشد کند و ارتفاع داشته باشد. شاخ و برگ های متعددی درخت از تنه اصلی می رویند. عرض این درخت معمولا [...]