ویژگی نهالستان خوب چه ویژگی دارد؟

توسط
در نهالستان

نهالستان عالی

کشور ایران دارای شرایط آب و هوای متنوع، مساعد و موقعیت های مناسب برای کشت انواع مختلف درختان میوه یکی از مناطق عمده تولید میوه در دنیا می باشد. بنابراین به خوبی می توان محصولات باغبانی مازاد بر بازار مصرف داخل کشور را صادر کرد و از این طریق بخشی از درآمد ارزی کشور را تأمین کرداین شرایط مطلوب موجب شده که میوه های تولیدی ایران دارای کیفیت بسیار عالی و موردپسند عامه مردم باشد و نه تنها در داخل بلکه در خارج از کشور نیز طرفداران بی شماری داشته باشد؛ چون یکی از شرایط حفظ موقعیت صادرات میوه و موفقیت در این زمینه افزایش عملکرد در واحد سطح و بالا بردن کیفیت میوه های تولیدی مطابق استانداردهای جهانی برای قبضه بازار کشورهای مصرف کننده میوه و توان مقابله با دیگر کشورهای صادرکننده میوه می باشد.
بنابراین زمانی این خواسته تحقق خواهد یافت که باغات میوه با رعایت کامل اصول فنی و به کارگیری فنون جدید باغبانی و کاشت نهال های سالم و مرغبو از واریته های اصلاح شده احداث و مدیریت شوند.

اگر به دنبال پرورش نهال و اهمیت آن در ایجاد باغ‌های سالم هستید مقاله مربوطه را مطالعه بفرمایید

شرایط مناسب برای کاشت نهال

با توجه به اینکه نهال درخت میوه پس از طی دوره بلوغ رویشی (معمولاً ۵ – ۳ سال) وارد مرحله باردهی می شود و در طول این مدت باغدار جهت حفظ، تربیت و مراقبت درختان کاشته شده سرمایه زیادی را هزینه می کند. بدون اینکه درآمدی داشته باشد و چشم انتظار تولید محصول از باغ خود می باشد، چنانچه نهال های کاشته شده مرغوب نباشند و یا آلوده به نوعی بیماری باشد، تعویض و کشت مجدد نهال پس از چند سال صرف هزینه برای باغداری غیرممکن و یا در صورت امکان با هزینه سنگینی عملی خواهد بود؛ بنابراین یکی از ارکان اساسی احداث باغ و تولید تجارتی میوه استفاده از نهال پیوندی مرغوب، سالم و قوی ارقام میوه جات شناخته شده و قابل توصیه برای هر منطقه که مورد تأیید ارگان های مربوطه است می باشد.
عدم دسترسی به نهال پیوندی مرغوب و گواهی شده توسط مؤسسات مربوط یکی از مشکلات اساسی بخش باغبانی است که اکثر باغداران در بیشتر نقاط کشور گریبانگیر آن هستند. اگرچه در سال های اخیر در این زمینه توسط وزارت جهاد کشاورزی گام های مؤثری برداشته شده است ولی چون شالوده و بنیاد یک نهال سالم و مرغوب از نهالستان سرچشمه می گیرد و هر گونه ضعف یا آلودگی در نهالستان موجب کاهش رشد و ضعیف و رنجور شدن درختان حاصله در باغ می گردد و در نتیجه با نقصان تولید، باغدار متضرر می شود لذا جا دارد در زمینه تهیه و تولید نهال مرغبو و گوهی شده اقدامات بیشتری صورت گیرد و قوانین و مقرراتی در این زمینه تهیه و تنظیم شود تا دست اندرکاران بتوانند با یک پشتوانه قانونی تولیدکنندگان اصلی نهال را به سوی هدف اصلی که تولید نهال سالم و مرغوب و مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی می باشد هدایت کنند.

اگر به دنبال نهال میوه ، گیاه های آپارتمانی و انواع گیاه ها هستین با نهالستان جلیلی در ارتباط باشید تا بهترین نهال ها را در اختیار شما بگذارد

این پست توصیه می شود

نظرات