کاشت نهال زبان گنجشک

نام های معمول درخت زبان گنجشک: نهالستان جلیلی «درخت ون»، «دردار»، «وند»، «ونو»، «بناو»، «بنو»، «اهر»، «نباوج»، «قوش دیلی»، «تلک وتلکوچی»، «خوش تباخ»، «لسان العصفور»، «لسان العصافیر»و اما بخاطر [...]

0 ادامه مطلب