توسط
منتشر شده

نهال خرمالو ( نهالستان جلیلی )

 پرورش نهال خرمالو گیاه خرمالو یک گیاه آفتاب دوست است و در مناطقی که دارای آب و هوای خنک و معتدل با آفتاب کافی است دارای رشد و عملکرد مطلوبی است و در مناطقی که هوا کمی سرد است باید اطراف آن محصور [...]

0 ادامه مطلب